Cái tôi không phải là thứ sẵn có, mà là thứ liên tục hình thành thông qua lựa chọn hành động.
The self is not something ready-made, but something in continuous formation through choice of action.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-15T09:50:51+07:00 , DanhNgon.Net