Những bi kịch thực sự trên thế giới này không phải là xung đột giữa đúng và sai. Chúng là xung đột giữa hai điều đúng.
Genuine tragedies in the world are not conflicts between right and wrong. They are conflicts between two rights.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-09T07:45:00+07:00 DanhNgon.Net