Trong một bi kịch thực sự, cả hai bên đều có lý của mình.
In a true tragedy, both parties must be right.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-01T03:44:19+07:00 DanhNgon.Net