Bạn phải sẵn sàng vất vả và chi tiêu tằn tiện để đưa được ý tưởng cất cánh.
You have to be ready for hard work and frugal spending to get the idea off the ground.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-24T01:26:04+07:00 , , DanhNgon.Net