Nhà tư tưởng mới chỉ là người không biết về những gì mà những nhà tư tưởng cũ đã suy ngẫm.
A new thinker is only one who does not know what the old thinkers have thought.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-16T14:58:36+07:00 DanhNgon.Net