Không phải là chúng ta cần ý tưởng mới, nhưng chúng ta cần phải ngừng có những ý tưởng cũ.
It’s not we need new ideas, but we need to stop having old ideas.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-16T13:13:54+07:00 , DanhNgon.Net