Từ khóa: Lập trình viên

Nếu thợ xây xây nhà theo cách mà lập trình viên viết chương trình, con chim gõ kiến đầu tiên ghé qua sẽ làm nền văn minh sụp đổ.
If builders built buildings the way programmers wrote programs the first woodpecker that came along would destroy civilization.

Tác giả:
Từ khóa:

LỖI NGƯỜI SỬ DỤNG: Thay người sử dụng và bấm bất cứ phím nào để tiếp tục.
USER ERROR: Replace user and press any key to continue.

Tác giả:
Từ khóa:

Tất cả lập trình viên đều là những nhà viết kịch và tất cả máy tính đều là những diễn viên tồi.
All programmers are playwrights and all computers are lousy actors.

Tác giả:
Từ khóa: