Tác giả: V.Lenin

Uớc mơ! Không có ước mơ, con người sẽ biến thành con vật. Ước mơ thúc đẩy sự tiến bộ. Ước mơ vĩ đại nhất đó là chủ nghĩa xã hội.

Tác giả:

Tính tự chủ, tự đặt mình vào kỷ luật, không biến người ta thành nô lệ, và cũng cần thiết cả trong tình yêu…

Tác giả: