Tác giả: Tục ngữ Nhật Bản

Fall over seven times. Stand up Eight!
Té ngã bảy lần. Đứng dậy tám lần!