Tác giả: Trình Di

Tiết kiệm, chất phác, đều là đức tốt của người ta.

Tác giả:
Từ khóa: