Tác giả: Talmud (tác phẩm tri thức Do Thái)

Nếu bạn thêm vào sự thật, bạn trừ khỏi nó.
If you add to the truth, you subtract from it.