Tác giả: SYRUS

Nhiều người nhận được lời khuyên,song chỉ có kẻ khôn ngoan mới tận dụng lời khuyên đó.

Tác giả:

Nhiều người nhận được lời khuyên song chỉ có những người khôn ngoan mới sử dụng được lời khuyên đó.

Tác giả:

Người đàn bà chỉ yêu hoặc ghét. Với họ không có thứ tình cảm nửa vời.

Tác giả: