Tác giả: Sue Davey

Cuộc sống không phải là nói suông; cuộc sống là bổn phận.
Life isn’t about talk; it’s about commitment.

Tác giả:
Từ khóa: ,