Tác giả: Scott Sir Walter

Có phải cái chết là giấc ngủ sau cùng? Thưa không, nó là sự tỉnh giấc cuối cùng.

Tác giả: