Tác giả: Sallust

To like and dislike the same thing, that is indeed true friendship.
Yêu và ghét cùng một thứ, đó đúng là tình bạn thực sự.

0
Tác giả: