Tác giả: Phùng Diễn

Kẻ sĩ nhiều người cậy “tài” mà hỏng mất “nết”.

Tác giả:
Từ khóa: