Tác giả: Moliere

Khi nào một người phụ nữ từ chối tình yêu của bạn và thay vào đó, cô ta đề nghị giữ vững tình bạn, bạn chớ có nghĩ rằng đó là lời từ biệt- điều đó có nghĩa là cô ta muốn bạn hành động theo thứ tự đã định sẵn.

Tác giả:

Lấy tình yêu ra khỏi cuộc sống là ta lấy mất luôn niềm vui của cuộc đời.

Tác giả:

Khi một người phụ nữ từ chối tình yêu của bạn và thay vào đó, cô ta đề nghị giữ vững tình bạn, bạn chớ nghĩ đó là lời từ biệt – điều đó có nghĩa là cô ta muốn bạn hành động theo thứ tự đã định sẵn.

Tác giả:

Lấy tình yêu ra khỏi cuộc sống là lấy luôn niềm vui của cuộc đời.

Tác giả: