Tác giả: Mae West

Bạn chỉ sống một lần, nhưng nếu bạn biết cách sống, một lần là đủ rồi.
You only live once, but if you do it right, once is enough.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Những người tình bị bỏ rơi sẽ có một cơ hội thứ hai, nhưng là với người khác.

Tác giả: