Tác giả: Jean Henry Fabre

Muốn thành công trên lĩnh vực trí tuệ thì phải luôn luôn suy nghĩ.

Tác giả: