Tác giả: Hegel (Đức)

Mục đích của quốc gia là mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân.

Tác giả:

Tình yêu muốn đạt tới cảnh giới toàn mĩ, phải liên hệ đến toàn bộ ý thức, liên hệ đến toàn bộ tính cao quý của cách nhìn và tồn chỉ.

Tác giả:

Không có người nào là anh hùng trong mắt người làm của anh ta. Nhưng điều này hoàn toàn không phải là vì anh hùng không phải là anh hùng, mà là vì người làm chính là người làm.

Tác giả: