Tác giả: Eric Schmidt

Internet là thứ đầu tiên mà nhân loại dựng lên mà nhân loại không hiểu được, cuộc thí nghiệm lớn nhất về trạng thái vô chính phủ mà chúng ta từng có.
The Internet is the first thing that humanity has built that humanity doesn’t understand, the largest experiment in anarchy that we have ever had.

Tác giả:
Từ khóa: