Tác giả: Anthony J. D'Angelo

Đừng chỉ học cách tìm điều mình thích, hãy học cách thích điều mình tìm thấy.
Learn not only to find what you like, learn to like what you find.

Tác giả:
Từ khóa: