Hôn nhân không phải là con đường quan trọng mà người người đều phải đi qua. Đối với một số người nó là chiếc cầu độc mộc, đối với một số người khác nó lại là con đường lớn đẹp đẽ.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-12-04T14:31:35+07:00 DanhNgon.Net