One thought on “Nắm tay

  1. Nếu trên đời này còn một người như vậy. Mình không tin còn người như thế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *