Ai cũng có lòng tự trọng, tự tin. Không có lòng tự trọng, tự tin là người vô dụng

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-19T14:27:48+07:00 DanhNgon.Net