While one person hesitates to try because afraid of failure, the other is busy making mistakes and becoming successful.
Trong khi một người còn do dự thử vì sợ thất bại, người khác lại đang bận mắc lỗi và trở nên thành công.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-14T07:14:43+07:00 , , , DanhNgon.Net