We cannot insure success, but we can deserve it.
Chúng ta không thể đảm bảo thành công, nhưng chúng ta có thể xứng đáng với thành công.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-17T18:44:00+07:00 , , DanhNgon.Net