Variety’s the very spice of life, That gives it all its flavor.
Sự đa dạng là gia vị của cuộc sống. Chính nó tạo ra cho cuộc sống tất cả mùi vị.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-04T01:00:58+07:00 , DanhNgon.Net