The meeting of two personalities is like the contact of two chemical substances: if there is any reaction, both are transformed.

Cuộc gặp gỡ của hai tính cách giống như sự tiếp xúc của hai chất hóa học: nếu phản ứng xảy ra, cả hai đều biến đổi.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-23T05:36:45+07:00 DanhNgon.Net