Sometimes life is going to hit you in the head with a brick. Don’t lose faith.
Đôi khi cuộc đời sẽ ném gạch vào đầu bạn. Đừng đánh mất niềm tin.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-10T02:25:19+07:00 , DanhNgon.Net