May you have warmth in your igloo, oil in your lamp, and peace in your heart.
Mong bạn có hơi ấm trong nhà tuyết, dầu trong đèn dầu và sự yên bình trong trái tim.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-18T12:39:34+07:00 , , DanhNgon.Net