Life’s challenges are not supposed to paralyze you, they’re supposed to help you discover who you are.
Những thử thách của cuộc đời không có ý làm tê liệt ta, chúng có ý giúp ta khám phá ra ta là ai.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-09T19:50:43+07:00 , DanhNgon.Net