It’s not who you are that holds you back, it’s who you think you’re not.
Người ghìm chân bạn không phải con người của bạn, mà là con người bạn nghĩ không phải là mình.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-12T06:34:42+07:00 , , DanhNgon.Net