Hôm nay, nhiều người đối đầu với những lựa chọn khó khăn mang tính đạo đức và họ chọn làm những điều đúng thay vì những điều có lợi. Sao không là bạn?

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-29T23:41:13+07:00 DanhNgon.Net