Còn kém thì phải học, phải tích cực học cách làm việc, tích cực học chuyên môn cho biết. Nếu vì kém mà không làm thì không được. Nhiều cái mình chưa biết, nhưng có quyết tâm học thì phải biết, nhất định biết.

3

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-16T12:55:56+07:00 DanhNgon.Net