One thought on “Dân là gốc

  1. đây là 2 câu thơ trong bài thơ “Dân no thì lính cũng no ” của nhà thơ Thanh Tịnh. Bạn nên tìm hiểu thật kĩ trước khi viết bài

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *