You can’t have a better tomorrow if you are thinking about yesterday all the time.

Bạn sẽ không có một tương lai tươi sáng hơn nếu cứ suốt ngày nghĩ mãi về quá khứ

Đăng ngày: bởi

vi 2014-03-11T11:35:11+07:00 , , DanhNgon.Net