Từ khóa: Trên tay có đá

Đôi khi chỉ nói nửa câu, đã thấy người nọ rúm ró vì đau.