Tác giả: Wally Amos

It doesn’t matter how many say it cannot be done or how many people have tried it before; it’s important to realize that whatever you’re doing, it’s your first attempt at it.
Bao nhiêu người nói việc đó không thể làm được hoặc bao nhiêu người đã cố làm việc đó trước đây đều không quan trọng; điều quan trọng là nhận ra rằng dù ta đang làm bất cứ việc gì thì đó cũng là việc ta thử làm lần đầu.

Tác giả: