Tác giả: Tục ngữ Hasid

One who looks for a friend without faults will have none.
Người nào đi tìm một người bạn không có khiếm khuyết thì sẽ không bao giờ tìm thấy.

Tác giả: