Tác giả: Proust (Pháp)

Năm tháng hạnh phúc chính là năm tháng đã mất.

Tác giả: