Tác giả: PítTắc

Hãy tính toán cẩn thận thời gian.

0
Tác giả:

Hãy biết mọi thứ đều có thời.

0
Tác giả:

Cần phải hoàn lại những gì đã vay mượn.

0
Tác giả:

Cái gì tốt hơn tất cả? Hãy làm tốt việc bạn đang làm.

0
Tác giả:

Cái gì đáng tin cậy? – Trái đất.

0
Tác giả:

Hãy đừng quát mắng ai.

3
Tác giả:

Hãy mong muốn được mọi người ưa thích.

0
Tác giả:

Cái gì không đáng tin cậy? – Biển

0
Tác giả:

Quyền lực tỏ rõ con người.

0
Tác giả:

Cái gì không rõ ràng? – Tương lai.

0
Tác giả: