Tác giả: Pasquier - Quesnel

Bạn chỉ có thể mở trái tim của kẻ khác khi bạn mở chính trái tim của bạn.

Tác giả:

Trái tim thi hành bác ái khi mà đôi tay không thể làm.

Tác giả: