Tác giả: Nido Qubein

Winners compare their achievements with their goals, while losers compare their achievements with those of other people.
Người thắng cuộc so sánh thành quả của họ với mục tiêu họ đã đề ra, trong khi kẻ thua cuộc so sánh thành quả của họ với thành quả của những người khác.

Tác giả: