Tác giả: Gandhi (Ấn Độ)

Trực quan của phụ nữ thường thắng tính tự phụ của đàn ông.
Gandhi (Ấn Độ)

Tác giả: