Tác giả: Douameighler (Pháp)

Tiểu thuyết là lịch sử trước mắt, mà lịch sử là tiểu thuyết trước kia.

2

Thỉnh thoảng văn minh không tồn tại trong lòng mọi người, vậy nó vốn không tồn tại.

0