Tác giả: Cindy Lew

Remember, the greatest gift is not found in a store nor under a tree, but in the hearts of true friend.
Hãy nhớ rằng món quà tuyệt vời nhất không phải được tìm thấy trong một cửa hàng hay dưới một gốc cây mà được tìm thấy trong trái tim của những người bạn thật sự.

Tác giả: