Tác giả: Carl Sandburg

Nothing happens unless first a dream.
Chẳng có gì xảy ra trừ khi có ước mơ trước đã.

Tác giả: