Tác giả: A.Ben

Tình yêu cũng giống như thanh danh, đã một lần mất đi là không bao giờ trả lại.

Tác giả: