Tác giả: Không Mộng

Thời gian tạo thành hết thảy, lại cũng là thay đổi hết thảy.

0
Tác giả: